Finanstips

Oman blir ett lågskatteland

Oman ansluter sig till skaran av lågskatteländer i Mellanöster. De har nu startat implementera en ny skattelag för att attrahera
utländskt kapital och med målet att öka konkurrenskraften. Den nya skatten blir 12 % för alla företag i Oman.

En av anledningarna till skattesänkningen var den kraftiga minskningen i handelsbalansen; -32 % under Q4 2009. Olja och naturgas står för merparten av exporten i Oman, drygt 80 %. Det vikande oljepriset bidrog därför kraftigt till den minskade handelsbalansen. Den genomsnittliga oljeproduktionen var 810 000 fat per dag under 2009, ungefär 8 % mer än under 2008.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!

Finanstips